Meniu Uždaryti

Paslaugos

Pastato energinis sertifikavimas

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas yra procedūra, kurios metu yra įvertinama pastato ar jo dalies energinio naudingumo klasė bei išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas. Pastatų energinio naudingumo klasė išreiškiama devynių (nuo A++ iki G) klasių sistema.

Sertifikatas reikalingas:

 1. Statant, parduodant ar išnuomojant pastatus. Pastato statytojas (užsakovas) ar savininkas pirkėjui ar nuomininkui šių pageidavimu pateikia pastato energinio naudingumo sertifikatą, kurio galiojimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 10 metų. Šio punkto nuostatos taikomos ir parduodant ar išnuomojant pastato dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas);
 2. Didesniems kaip 1000 m² naudingojo vidaus patalpų ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Šiuose pastatuose gerai matomoje vietoje turi būti iškabintas žmonėms gerai įžiūrimas ne senesnis kaip 10 metų pastato energinio naudingumo sertifikatas.

Pastato energinio naudingumo sertifikatas neišduodamas:

 1. Pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų charakteringos jų savybės ar išvaizda;
 2. Maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams;
 3. Laikiniems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus;
 4. Poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus;
 5. Atskirai stovintiems pastatams, kurių naudingasis plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų;
 6. Nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams;
 7. Nešildomiems pastatams.

Pastato energinis naudingumo modeliavimas

Pastato energinis naudingumo modeliavimas yra atliekamas vadovaujantis STR 2.01.02:2016, t.y. procedūra, kurios metu parenkami optimaliausi pastato sprendiniai, kurie yra susiję su:

 1. Pastatų atitvarų apšiltinimo storiais, medžiagų ar gaminių šiluminėmis savybėmis;
 2. Šilumos šaltinio, vėdinimo, vėsinimo sistemų charakteristikų parinkimu;
 3. Šešėliavimo ant skaidrių atitvarų ir saulės pritekio į patalpas įvertinimais, pastato pasalio šalių atžvilgiu;
 4. Taip pat yra atliekami šiluminių tiltelių skaičiavimai, kurie leidžia detaliai įvertinti įvairius statybinius mazgus, bei suskaičiuoti vertes, kurios dažniausiai yra geresnės negu norminės, bet sutaupyti kai kurių medžiagų apšiltinimo storius.

Šis energinis naudingumo modeliavimas yra naudingas tuom, jog leidžia užtikrinti ateityje statomo pastato energinę naudingumo klasę, bei pagal užsakovo norus surasti geriausią ekonominį sprendimą. Modeliuojame nuo vienbučių namų iki sudėdingesnių sandėlių, komercinių, pramoninių bei daugiabučių pastatų.

Pastatų sandarumo matavimai

Sandarumo testas yra būtinas norint gauti A, A+ ir A++ klasės pastato energetinio naudingumo sertifikatą. Šio patikrinimo metu galima nustatyti oro kaitą dėl infiltracijos ir identifikuoti nesandarumus, per kuriuos į pastatą patenka išorės oras.

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas irsertifikavimas“ reikalavimais C, B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatai (jųdalys) turi būti suprojektuoti, kad jų sandarumas pagal LST EN ISO 9972:2015 sandarumo bandymo sąlygų reikalavimus, esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, neviršytų norminių oro apykaitos verčių:

Norminės oro apykaitos n50.N (1/h) vertės esant 50 Pa slėgių skirtumui.

Eil. Nr. Pastato paskirtis Pastato energinio naudingumo klasė n50.N, (1/h)
1.
Gyvenamosios, administracinės, mokslo ir gydymo
C
2
B
1,5
A
1
A+, A++
0,6
2.
Maitinimo, prekybos, kultūros, viešbučių, paslaugų*, sporto, transporto*, specialioji* ir poilsio
C, B
2**
A
1,5**
A+ ir A++
1**
3.

Pastabos:

* paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų šildomoms patalpoms, kuriose įrengti vartai tarp šių patalpų ir išorės arba bet kurio tipo nešildomų patalpų (šiltnamio, įstiklintų galerijų, nešildomo pastato, nešildomų apšiltintų patalpų), sandarumo reikalavimai nekeliami.

** paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų atveju šis reikalavimas taikomas tai pastato daliai, kurioje nėra vartų tarp šildomų patalpų ir išorės arba bet kurio tipo nešildomų patalpų (šiltnamio, įstiklintų galerijų, nešildomo pastato, nešildomų apšiltintų patalpų).

Termoviziniai tyrimai

Termovizinio tyrimo procedūros metu galima pamatyti pastatų šiluminės izoliacijos trūkumus, statybos darbų broką, aptikti inžinerinių sistemų defektus, įvertinti kiekybiškai atskirų zonų šilumos nuostolius. Tai yra svarbi priemonė pamatyti defektus, kuriuos pašalinus, galimas palankesnis sandarumo matavimo testas, jog pastatas atitiktų A, A+, ar A++ klasės reikalavimus.

Kadastriniai statinių matavimai

Kadastriniai statinių matavimai – nekilnojamojo daikto, dydžio, vertės, fizinės būklės, bei kitų rodiklių fiksavimas kurie reikalingi įrašyti į nekilnojamo turto kadastro registrą.

Statinių kadastriniai matavimai (inventorizacija) atliekami statiniams juos pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius.

Laikinų statinių kadastriniai matavimai neatliekami.

Nebaigti statyti statiniai matuojami ir kadastro duomenys apie juos renkami, kai galima nustatyti jų plotą, tūrį ar kitus parametrus ir vertę.

Atskiri nekilnojamojo turto objektai (butai, kontoros, garažai ir kiti), sudarantys statinį, formuojami tik po to, kai atlikti viso statinio kadastriniai matavimai, o kadastro duomenys įrašyti į kadastro duomenų bazę.

 Parengti kadastrinių matavimų bylą reikalingi šie dokumentai:

 1. Namo projektas;
 2. Sena kadastrinių matavimų byla;
 3. Statybos leidimas;
 4. Žemės sklypo geodezinių matavimų planas;
 5. Namo/žemės sklypo nuosavybės pažymėjimas.